Virtuálne laboratórium detskej reči


Vitajte na stránke Virtuálneho laboratória detskej reči.


Virtuálne laboratórium detskej reči je voľné združenie bádateliek, ktoré sa venujú výskumu detskej reči. V prevažnej väčšine ide o vysokoškolské učiteľky z akademických pracovísk na Slovensku. S informáciami o svojich výskumných aktivitách, ako aj s ich výsledkami by sa členky Virtuálneho laboratória detskej reči chceli obrátiť nielen na kolegov so záujmom o problematiku detskej reči, ale na všetkých záujemcov o túto veľmi zaujímavú oblasť existencie ľudského sveta.


Vo Virtuálnom laboratóriu detskej reči v časti TEKOS I a TEKOS II si môžete otestovať úroveň komunikačných schopností svojich detí vo veku od 8 do 30 mesiacov. Dotazníkové Testy komunikačného správania Vám pomôžu zhodnotiť to, ako vaše deti rozumejú hovorenú reč, akú úroveň má ich slovná zásoba, gramatika, gestá a hrové činnosti. Ich vyplnením zároveň pomôžete pri ďalšom spresňovaní vývinových noriem reči slovensky hovoriacich detí. Našou snahou je čo najskôr poskytnúť aj možnosť automatickej spätnej väzby. Bohužiaľ, v súčasnosti ešte nie je možné posielať respondentom po vyplnení testového dotazníka vyhodnotenie.
Táto stránka bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.