Štúdie o detskej reči/Svetlana Kapalková

Štúdie o detskej reči Abstrakty z knihy.
PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
Doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
Mgr. Stanislava Zajacová, PhD.
PhDr. Zuzana Ondráčková

Translate: prelož do slovenčiny | translate into English


Gestá v kontexte raného vývinu detí

Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Štúdia definuje zámerné pohyby - gestá a ponúka nový pohľad na ich klasifikáciu. Na základe longitudinálneho sledovania jedného zdravého monolingválneho dieťaťa hovoriaceho po slovensky – dievčatka vo veku od 8. mesiaca do 16. mesiaca, prostredníctvom videonahrávania (jedna hodina každý mesiac), zachytáva vývinovú následnosť jednotlivých typov gest produkovaných dieťaťom a gest produkovaných jeho rodičmi.

Gesto sa považuje za komunikačný znak a hodnotí sa z pohľadu významu, formy a pragmatickej funkcie. Názov každého typu gesta je zvolený podľa jeho komunikačnej dominanty. Významy gest sú porovnávané s významom slov a štúdia dokazuje, že v ranom veku dieťa produkuje viac gest ako slov a ich významy sa vzájomne prekrývajú len v malej miere.

Z vývinového pohľadu štúdia opisuje jednotlivé štádiá produkcie gest a ich spájania s verbálnou produkciou dieťaťa. Opisuje nové medzníky a prekurzory dvojslovných a trojslovných výpovedí v podobe dvojgest, komplementárnych (nesúcich rovnaký význam) a suplementárnych spojení (nesúcich dva odlišné významy) gesta a slova.

V poslednej časti sa štúdia pokúša odpovedať na otázku, do akej miery je ovplyvnené dieťa rodičmi pri používaní gest. Zo zámernej komunikácie dieťaťa i mamy bolo vybraných desať rovnakých parametrov, ktoré sa sledovali v čase od 8. – 16. mesiaca a následne sa kvalitatívne analyzovali a hodnotili. Na základe sledovania jedného páru dieťaťa a mamy sa dá predpokladať, že niektoré skupiny gest (sémantické a rutinné gestá) sú modelované mamou a dieťa sa ich učí, produkcia iných skupín gest je menej ovplyvnená prostredím a viac vychádza z vnútra dieťaťa (deiktické a postojové gestá). Celkovo produkcia mamy citlivo reaguje na zmeny v produkcii dieťaťa. V niektorých sledovaných znakoch sa mama skôr vylaďuje na dieťa, v iných naopak modeluje nové prvky a spojenia.

Podobne ako sú dobre známe črty v registri reči orientovanej na dieťa, na základe nášho pozorovania opisujeme analogické vlastnosti neverbálnej komunikácie mamy v tomto registri.