Štúdie o detskej reči/Stanislava Zajacová

Štúdie o detskej reči Abstrakty z knihy.
PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
Doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
Mgr. Stanislava Zajacová, PhD.
PhDr. Zuzana Ondráčková

Translate: prelož do slovenčiny | translate into English


Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí (K znakom komunikačného registra detí imitujúcich rolu matky a otca)

Mgr. Stanislava Zajacová, PhD.
Jazykové správanie sa v istých komunikačných sférach je späté s využívaním ustálených registrov. Komunikačný register chápeme ako sociálne podmienené konvencionalizované jazykové a parajazykové správanie (Slančová, 2007). Deti počas života participujú na mnohých komunikačných situáciách, dostávajú sa do kontaktu s komunikantmi rôzneho veku, pohlavia, profesionálneho statusu a oboznamujú sa tak s rôznymi typmi makrosociálnych a mikrosociálnych komunikačných registrov a ich striedaním. V procese verbálnej socializácie sa postupne učia modifikovať svoj verbálny prejav s ohľadom na komunikačného partnera, prostredie, cieľ a zámer komunikátu.

Metódy výskumu komunikačnej kompetencie detí v ich prirodzenom prostredí eliminujú možnosť odhaliť znalosti, ktoré deti v priebehu socializácie už nadobudli, ale vzhľadom na limitované množstvo rolí, do ktorých sa z hľadiska svojej pozície v rámci istej society dostávajú, ich nemôžu v plnej miere demonštrovať. Informácie o pasívnom ovládaní registrov príznačných pre isté roly môžeme získať iba z imitovaných prejavov, z ktorých pre dieťa najbežnejšou a najprirodzenejšou je forma hry. Jednou z osvedčených metód vychádzajúcich zo spontánnosti detskej hry je tzv. technika kontrolovanej improvizácie, ktorú predstavila E. S. Andersenová (1992). Ide o metódu spočívajúcu vo vytvorení artificiálnej, vopred nepripravovanej komunikačnej situácie, ktorej podstatu tvorí imitované rolové hranie prostredníctvom maňušiek. Túto metódu sme prebrali a s istými modifikáciami sme ju aplikovali na slovenský jazykový kontext. Hranie rolí približuje tri komunikačné sféry, ktoré môžeme diferencovať na osi súkromnosť (rodinná sféra) – verejnosť (školská, lekárska sféra). V každej z nich sú k dispozícii tri bábky, vzájomne sa odlišujúce pohlavím, vekom alebo profesionálnym statusom. Do výskumného projektu sme zapojili deti vo veku 6 – 8 rokov z dvoch regiónov Slovenska (stredné a východné Slovensko), ich prehovory zaznamenávame formou audionahrávok.

V príspevku venujeme pozornosť jednému typu rolovej hry, konkrétne hre na rodinu. Na základe analýzy komunikátov dvanástich detí prezentujeme znaky imitovaného komunikačného registra reči orientovanej na dieťa: jednoduchosť vo výbere výrazových prostriedkov, posilnenie expresívnej a emocionálnej funkcie prejavu (špecifické zvukové vlastnosti reči, prítomnosť onomatopojí, opakovanosť výrazov, hypertrofia otázok, nepriamych výziev bez reaktívnej komunikačnej funkcie), eufemizácia (rozvinutá deminutívnosť) a tendencia k disproporčnej komunikácii (využívanie symbiotického plurálu, hodnotiacich prostriedkov, markerov; rôzne formy posunu osôb).