Vznik Virtuálneho laboratória detskej reči


Systematický lingvistický výskum detskej reči na Slovensku sa začal zhruba koncom 90. rokov, a to v dvoch centrách: na Prešovskej univerzite v Prešove (napr. monografické práce D. Slančovej Reč autority a lásky. Reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa – opis registra, 1999 a J. Kesselovej Lingvistické štúdie o komunikácii detí, 2001; Morfológia v komunikácii detí, 2003) a na Katedre logopédie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (nepublikovaná dizertačná práca S. Fečkovej-Kapalkovej Vytvorenie modelu jazykových schopností po slovensky hovoriacich detí na základe Laheyovej teórie, 2002; kapitola Terapia narušeného vývinu reči S. Kapalkovej a M. Mikulajovej v knižnej publikácii V. Lechtu a kol. Terapia narušenej komunikačnej schopnosti, 2002; popularizačná Kniha o detskej reči autoriek K. Horňákovej, S. Kapalkovej a M. Mikulajovej, 2005).
Na podnet doc. PhDr. Maríny Mikulajovej, CSc., zo spomínanej fakulty sa po r. 2000 obe centrá spojili a vytvorili spoločný tím, ktorého bádateľské úsilie našlo výraz v inštitucionalizovaných grantových úlohách.

Prvým v poradí bol grant Vzdelávacej nadácie Jana Husa Cursus innovati Vytvorenie kurzu „Vývin detskej reči“ (2002 – 2004) s vedúcou riešiteľkou M. Mikulajovou. Jeho cieľom bolo vytvoriť sylabus predmetu vývin detskej reči, ktorý sa v súčasnosti vyučuje na oboch univerzitách. Počas riešenia projektu sa však ukázala potreba vychádzať z vlastného empirického materiálu, preto sa začalo systematicky pozorovať niekoľko detí, vypracovala sa základná metóda longitudinálneho sledovania pomocou videonahrávok a na slovenčinu sa aplikovala transkripčná metóda CHAT v rámci systému CHILDES. Riešiteľkami projektu boli I. Bónová, S. Kapalková a D. Slančová.

Ďalším v poradí bol projekt Vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 01/2228/05 Vývin reči slovensky hovoriacich detí (2005 – 2007). Na jeho riešení sa zúčastnili D. Slančová (vedúca riešiteľka), I. Bónová, J. Kesselová z Prešovskej univerzity v Prešove; S. Kapalková, M. Mikulajová z Univerzity Komenského; vysokoškolské učiteľky a zároveň (v čase riešenia projektu) študentky v doktorandskej forme štúdia Z. Ondráčková z Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity, S. Zajacová z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a M. Chabová z Technickej univerzity v Košiciach. Na projekt boli priamo napojení aj ďalší študenti doktorandského štúdia a nadväzovali naň početné rigorózne, diplomové a bakalárske práce. Jeho hlavným výstupom bola kolektívna monografia Štúdie o detskej reči (2008).

Osvedčený riešiteľský tím sa stretol aj pri ďalšej úlohe, tentoraz Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-0044-06 Verbálne a neverbálne správanie slovensky hovoriacich detí v raných štádiách vývinu ako východisko vytvorenia skríningového testu vývinu komunikačného správania (2007 – 2009) s vedúcou riešiteľkou S. Kapalkovou, na ktorom sa podieľali I. Bónová, J. Kesselová, H. Laciková, M. Mikulajová, D. Slančová a S. Zajacová. Táto úloha sa stala výrazom presvedčenia riešiteliek o tom, že výskum vývinu detskej reči by mal mať tak poznávaciu hodnotu, ako aj praktické vyústenie a mal by slúžiť ako vedecky podložené východisko diagnostiky stupňa rečového vývinu a stanovenia terapie v prípade narušeného vývinu. Výstupom tohto projektu sa stala kolektívna monografia Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku s testami a normami (2010).

/Členky Virtuálneho laboratória detskej reči
v r. 2007 (sprava: I. Bónová, M. Mikulajová, H. Laciková, S. Kapalková, J. Kesselová, D. Slančová)