Konferencie

Vystúpenia na zahraničných vedeckých podujatiach

2010

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: Vocabulary and grammar of Slovak monolingual and bilingual children – a comparative study based on Slovak CDI (TEKOS II) data. COST meeting ISO840, 27. – 30. 10. 2010, Larnaka, Cyprus.

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: Východiská tvorby slovenskej verzie CDI (TEKOS I a II). Letní škola lingvistiky Univerzity Karlovy, 14. – 20. 8. 2010, Dačice, Česká republika.

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: How to get information about bilingual children – Slovak on-line CDI data. COST meeting ISO840, 26. – 28.5. 2010, Newcastle, Spojené kráľovstvo.

Slančová, Daniela – Kapalková, Svetlana: Parental Questionnaires for Narratives. European Network Meeting on Communicative Development Inventories, 13. – 17. 5. 2010, Dubrovník, Chorvátsko.

Zajacová, Stanislava: Imitácia komunikačného registra lekára/sestričky v rolových hrách detí. Já a ty. Subjekt, subjektivita, subjektivizace. XI. mezinárodní setkání mladých lingvistů. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 10. – 12. 5. 2010.

2009

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela – Zajacová, Stanislava – Kesselová, Jana – Bónová, Iveta: Narratives in Slovak speaking children. International Symposium New perspectives in using Mac-Arthur CDI in future, 1. – 3. 7.2009, Santiago de Compostela, Španielsko.

Kesselová, Jana: Priestor a čas v ranej ontogenéze reči. Medzinárodná konferencia Užívaní a prožívaní jazyka. K 90. narodeninám prof. F. Daneša, DrSc. Praha: Akadémia vied ČR, 15. – 17. apríl 2009.

Kesselová, Jana – Kapalková, Svetlana: Výskum detskej reči – východisko slovenskej verzie testu CDI. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 8. Kvalitatívní přístup pro praxi. 19. – 20. 1. 2009, Olomouc, ČR.

Slančová, Daniela – Kapalková, Svetlana: Pragmatické funkcie a spôsoby ich realizácie a reflexie v ranom období vývinu detskej reči. Užívání a prožívání jazyka. Living with and through language (k 90. narozeninám prof. PhDr. Františka Daneše, DrSc.). Praha 15.4. – 17.4. 2009.

Zajacová, Stanislava: Symbiotický plurál a posuny v slovesnej a zámennej osobe ako prejav asymetrie medzi komunikačnými partnermi. X. mezinárodní setkání mladých lingvistů. Nepravidelnost a nejednoznačnost v non/verbální komunikaci (a jejím popisu). Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 11. – 13. 5. 2009.

2008

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: CDI in Slovak – words and gestures. The second European network meeting on communicative development inventories. 28. – 31. 5. 2008, Dubrovník, Chorvátsko.

Kesselová, Jana: Priestor v jazykovom obraze sveta dieťaťa. Prednáška na pozvanie Slavistického inštitútu vo Viedni (Das Institut für Slawistik der Universität Wien) 7. apríla 2008.

Slančová, Daniela: Výskum detskej reči v slovenčine. Prednáška na pozvanie Slavistického inštitútu vo Viedni (Das Institut für Slawistik der Universität Wien) 7. apríla 2008.

Zajacová, Stanislava: Registrové markery autority ako znaky disproporčnej komunikácie. Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Turkyně. Ústí nad Labem, 2. – 4. 9. 2008.

2007

Slančová, Daniela – Kesselová, Jana: Sémantika a pragmatika v procesuálnom modelovaní reči dieťaťa. Člověk – jazyk – komunikace. Medzinárodná vedecká konferencia konaná pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice, 18. – 20. 9. 2007.

2006

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: Adaptation of CDI to the Slovak language. Proceedings from the first European network meeting on the communicative development inventories.24. – 28. 5. 2006, Dubrovník, Chorvátsko.

2005

Bónová, Iveta – Slančová, Daniela – Mikulajová, Marína: The measurement of phonological acquisition in Slovak in crosslinguistic view. Poster na X. medzinárodnom kongrese IASCL. Berlín, Nemecko. 25. – 29. júla 2005. In: Xth International congress for the study of children language.

Kapalková, Svetlana: Gesture development in the early childhood. X. International congress for the study of child language. 25. – 29. 7. 2005, Berlín, Nemecko.

2003

Kesselová, Jana: K slovensko-českému pasívnemu bilingvizmu v novej jazykovej situácii. 7. okrúhly stôl v cykle Slovo a obraz v komunikácii s deťmi. Komunikace s dětmi v proměnách času. Katedra českého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity, 21. november 2003.

Kesselová, Jana: Princip prirodzenosti v ontogenéze morfológie. Prednáška na pozvanie Jazykovedného združenia, pobočky pri Ostravskej univerzite, 23. apríl 2003.

2002

Fečková-Kapalková, Svetlana – Mikulajová, Marína – Slančová, Daniela – Bónová, Iveta: Grammar acquisition by Slovak speaking children. Conference on linguistic socialization, language acquisition and language disorders, dedicated to the memory of Zita Réger (1944 – 2001). Budapest, 7 – 9 October 2002.

2000

Kesselová, Jana: Od poznania spontánnej komunikácie dieťaťa k rozvíjaniu komunikačnej kompetencie. Úvodný referát. 4. okrúhly stôl v cykle Slovo a obraz v komunikácii s deťmi. Katedra českého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity, 24. november 2000.

1999

Slančová, Daniela: Parents as mother-tongue teachers in Slovak families. Príspevok prednesený v rámci panelu: Sesame street: Mother tongue acquisition among Slavic children. In: 1999 National Convention of the American Association for the Advancement of Slavic Studies. 18-21 November 1999. St. Louis, Missouri, USA. s. 57. 21. 11. 1999.

Slančová, Daniela: The speech of authority and love. The kindergarten/nursery school teacher's child directed speech - a register description. Poster na VIII. medzinárodnom kongrese IASCL (Medzinárodná asociácia pre výskum detskej reči). San Sebastian, Španielsko. 12. – 16. júla 1999.

1993

Slančová, Daniela: Sociolinguistic study of the present-day Slovak language: characteristics of the vocabulary of adult speech directed to preschool children. Crosslinguistic workshop on the acquisition of Slavic and Baltic languages by children. Cracow, 8 –14 July , 1993.

Vystúpenia na vedeckých podujatiach v Slovenskej republike

2010

Bónová, Iveta: Dynamika fonologického vývinu v detskej reči. Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Medzinárodná vedecká konferencia konaná 8. – 9. 9. 2010 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Kapalková, S. – Slančová, D. – Kesselová, J. – Bónová, I. – Mikulajová, M. – Zajacová, S.: Vývin gramatiky v detskej reči na základe priemernej dĺžky výpovede. Vidy jazyka a jazykovedy. Venované životnému jubileu doc. PhDr. Miloslavy Sokolovej, CSc. Prešov 20. – 21. 5. 2010.

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela – Bónová, Iveta – Kesselová, Jana – Mikulajová, Marína: Test komunikačného správania TEKOS. Workshop XII. Medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie logopédov, 14. – 16. 10. 2010, Štrbské Pleso.

Kapalková, Svetlana – Kesselová, Jana – Slančová, Daniela – Zajacová, Stanislava: Sociokultúrna a jazyková podmienenosť tvorby testu komunikačného správania dieťaťa raného veku. Jazyk – médiá – text, 5. – 6. 11. 2010, Prešov.

2009

Bónová, Iveta: Fonologický vývin ako plynulé kontinuum zmien. Interný seminár KSSFaK. Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 20. 3. 2009.

Bónová, Iveta.: Kreovanie dištinktívnych príznakov v detskej reči. Slovakistika vo všeobecnolingvistickej perspektíve. Medzinárodná vedecká konferencia konaná pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. J. Sabola, DrSc. Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 28. – 29. 5. 2009.

Bónová, Iveta: Slabika v detskej reči. Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. 7. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii. Banská Bystrica 23. – 24. 9. 2009.

2008

Kapalková, Svetlana: Predstavenie Testu komunikačného správania – 1. Časť (gestá a slová). XI. Medzinárodná konferencia slovenskej asociácie logopédov. 17. - 19. 10. 2008, Štrbské Pleso, SR.

Kesselová, Jana: Sémantické kategórie v ranej ontogenéze reči dieťaťa. XI. Medzinárodná konferencia slovenskej asociácie logopédov. Štrbské Pleso 17. – 18. 10. 2008.

Laciková, Hana – Kapalková, Svetlana: „Vidia“ reč svojich detí rodičia rovnako ako logopédi? XI. Medzinárodná konferencia slovenskej asociácie logopédov. 17. - 19. 10. 2008, Štrbské Pleso, SR.

Slančová, Daniela: Výskum vývinu detskej reči na Slovensku. XI. Medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie logopédov. Štrbské Pleso 17. – 19. októbra 2008.

Slančová, Daniela: Pragmatické funkcie v ranom vývine detskej reči. Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Ružomberok 10. decembra 2008.

2007

Bónová, Iveta: Fonologický vývin v reči dieťaťa. Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Medzinárodná vedecká konferencia konaná v dňoch 6. – 7. 9. 2007 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Kapalková, Svetlana: Neverbálna komunikácia v ranom veku. Jazyk a komunikácia v súvislostiach. 2. Medzinárodná vedecká konferencia. 6. – 7. 9. 2007, Bratislava, SR.

Kapalková, Svetlana: Verbálne a neverbálne správanie detí hovoriacich po slovensky v raných štádiách vývinu ako východisko vytvorenia skríningového testu komunikačného správania. Celoslovenské stretnutie jazykovedcov, 17. – 18. 10. 2007, Častá – Papiernička, SR.

Slančová, Daniela: Vývin reči detí hovoriacich po slovensky. Celoslovenské stretnutie jazykovedcov. Častá-Papiernička, 17. – 18. októbra 2007.

Slančová, Daniela – Zajacová, Stanislava: Komunikačný register ako prostriedok verbálnej socializácie dieťaťa. Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Lingvistická konferencia. Filozofická fakulta Univerzity Komenského. Bratislava, 6. – 7. 9. 2007.

Zajacová, Stanislava: Hra na rodinu (Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí). 3. študentská vedecká konferencia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov, 3. 5. 2007.

Zajacová, Stanislava: Charakteristika komunikačného registra detí imitujúcich rolu matky a otca. XVII. kolokvium mladých jazykovedcov. Škutovky – Liptovská Osada, 7. – 9. 11. 2007.

2006

Kesselová, Jana – Slančová, Daniela: K sémantickým kategóriám a pragmatickým funkciám v ranej ontogenéze reči dieťaťa. In: 6.medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica, UMB, 13.-15.9. 2006.

Zajacová, Stanislava: Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí. 2. študentská vedecká konferencia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov, 4. 5. 2006.

Zajacová, Stanislava: Hra na školu – formovanie komunikačného registra u detí predškolského a mladšieho školského veku. XVI. kolokvium mladých jazykovedcov. Častá-Papiernička, 8. – 10. 11. 2006.

2005

Zajacová, Stanislava: Narácia detí predškolského veku. 1. študentská vedecká konferencia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov, 4. 5. 2005.

Zajacová, Stanislava: Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí predškolského veku. XV. medzinárodné kolokvium mladých jazykovedcov. Tajov, 7. 12. – 9. 12. 2005.

2004

Bónová, I. – Kapalková, S. – Mikulajová, M. – Slančová, D.: Vývin detskej reči v slovenčine (od tušenia k deskripcii). Jazyk a komunikácia v súvislostiach (Od deskripcie k explanácii). Bratislava 24. – 25. júna 2004.

Bónová, Iveta – Slančová, Daniela: Meranie fonologického vývinu reči. X. medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie logopédov konaná v dňoch 8. – 10. októbra 2004 na Štrbskom Plese.

Kesselová, Jana: K princípu prirodzenosti v ontogenéze morfológie. Konferencia Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: Filozofická fakulta UK, 24. – 25. júna 2004.

Zajacová, Stanislava: Narácia detí predškolského veku. XIV. kolokvium mladých jazykovedcov. Nitra – Šintava, 8. – 10. 12. 2004.

2003

Kapalková, Stanislava – Bónová, Iveta – Mikulajová, Marína – Slančová, Daniela: Priemerná dĺžka výpovede ako ukazovateľ ontogenézy reči. Príspevok na konferencii Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov 5. – 7. marca 2003.

2001

Kesselová, Jana: Systémový a komunikačný prístup v morfologickom výskume (na materiáli predložiek v spontánnej komunikácii detí). Tradícia a pesrspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Smolenice 7. – 9. október 2001.

Kesselová, Jana: K vývinu morfológie v mladšom školskom veku. Komunikácia a text. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied 15. – 16. november 2001.

Slančová, Daniela: Reč orientovaná na dieťa (o niektorých aspektoch a výsledkoch jej výskumu). VII. medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie logopédov. Štrbské Pleso, 19.-20. 10. 2001.

2000

Slančová, Daniela: Výskum detskej reči z pohľadu jazykovedy. VI. medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie logopédov. Bratislava, 20. – 21. októbra 2000.

1999

Kesselová, Jana: Od spontánnej komunikácie detí k vyučovaniu materinského jazyka. Medzinárodná konferencia Príprava učiteľov 1. stupňa základnej školy. Prešov 22. 9. 1999.

Slančová, Daniela: Metajazykové a metakomunikačné prvky v dialógu dospelého a dieťaťa (...a o javoch, ktoré s nimi súvisia). Príspevok na medzinárodnej konferencii Výraz a význam v jazyku, konanej v Prešove v dňoch 16.-17. septembra 1999.

1998

Slančová, Daniela: Pragmatické aspekty RUD (reči učiteľky materskej školy orientovanej na dieťa). Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Bratislava 10. marca 1998.

1997

Kesselová, Jana: Adverbiá v spontánnej komunikácii detí. Vystúpenie na 3. konferencii o komunikácii. Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Donovaly 12. september 1997.

Slančová, Daniela: Oslovenie a kontakt v dialógu dospelého a dieťaťa. Studia Academica Slovaca, 26, 1997. Prešov, 18. augusta 1997.

1996

Kesselová, Jana: Detská reč a komunikatívne vyučovanie. Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Smolenice 2. máj 1996.

1993

Kesselová, Jana: Kontext v dialogickom texte detí mladšieho školského veku. Referát na konferencii Text a kontext. Prešov: Pedagogická fakulta UPJŠ. 1993.

1992

Kesselová, Jana: Komunikácia a jazykový systém (na materiáli aktívnej slovesnej lexiky dieťaťa). Moderné technológie vzdelávania. Medzinárodné vedecké sympózium. Nitra: Vysoká škola pedagogická. 1992.

1991

Slančová, Daniela: K východiskám výskumu rečového prejavu učiteľky v materskej škole. Komunikát na vedeckej konferencii Všeobecné a špecifické otázky komunikácie. Banská Bystrica, 3.-5. septembra 1991.

Praha

International Conference on Reading, Spelling and Writing Development (jún 2011)

Praha Praha Praha Praha Praha
prezentovaný poster


Konferencia SAL

Konferencia Slovenskej asociácie logopédov (október 2010)

SAL 2010 SAL 2010 SAL 2010 SAL 2010 SAL 2010
SAL 2010 SAL 2010 SAL 2010 SAL 2010 SAL 2010
SAL 2010 SAL 2010 SAL 2010 SAL 2010 SAL 2010

Edinburgh

The XI. Congress of the International Association for the study of Child Language (júl 2008)

Edinburgh Edinburgh Edinburgh Edinburgh Edinburgh

Štrbské pleso

Kongres logopédov (október 2008)

Patria Patria Patria Patria Patria

Bratislava

pracovné stretnutie (november 2008)

avpv avpv avpv avpv avpv

Sabinov

pracovné stretnutie (máj 2008)

Sabinov Sabinov Sabinov Sabinov Sabinov