Profily


Translate: prelož do slovenčiny | translate into English
PhDr. Iveta Bónová, PhD., je absolventkou odboru slovenský a ruský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (neskôr Prešovskej univerzity) v Prešove. Od ukončenia štúdia až do roku 2009 pôsobila ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry (neskôr Inštitúte slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií) Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. V roku 1990 získala akademický titul PhDr., v roku 2001 vedeckú hodnosť PhD. Od roku 2010 je vysokoškolskou učiteľkou na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Vedie prednášky a semináre z fonetiky a fonológie, pedofonetiky, z ortoepie a praktickej lexikológie. Vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti sa venuje zvukovej rovine jazyka a výskumu detskej reči. Je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Kultúra hovoreného prejavu (2006) a viacerých štúdií venujúcich sa fonologickej akvizícii v detskej reči.

/

Mgr. Svetlana Kapalková, PhD., je logopédka. Vyštudovala Pedagogickú fakultu na Prešovskej Univerzite v Prešove odbor učiteľstvo pre 1. stupeň a odbor školská logopédia. V roku 2001 obhájila doktorandskú prácu na tému Vytvorenie modelu vývinu jazykových schopností po slovensky hovoriacich detí na základe Laheyovej teórie na Katedre logopédie PdF UK v Bratislave. V súčasnosti prednáša kurzy Vývin detskej reči, Včasná stimulácia postihnutých, či Kazuistický seminár narušený vývin reči na Katedre logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Zároveň aplikuje poznatky ako logopédka v súkromnej špeciálnopedagogickej poradni Inštitút detskej reči v Bratislave, kde pracuje s deťmi v ranom veku. Oblasťou jej vedeckého záujmu je vývin reči v norme a patológii, vývin neverbálnej zámernej komunikácie v ranom veku a raná intervencia detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. Je spoluatorkou odborných a vedeckých publikácií Kniha o detskej reči (2005), ktorá vyšla aj v českej mutácii pod názvom Jak mluvit s dětmi od narození do tří let (2009), Štúdie o detskej reči (2008) a Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku (2010).

/

Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc., Od roku 1985 pracuje ako vysokoškolská učiteľka najprv na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity, od roku 1997 na Fakulte humanitných a prírodných vied PU a od 1. 10. 2010 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. V súčasnosti je členkou Katedry slovenského jazyka Inštitútu slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií na funkčnom mieste docentky. V základnom výskume sa orientuje na morfológiu súčasnej slovenčiny. Je spoluautorkou kolektívnej monografie Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Ed.: Juraj Dolník. Bratislava: Veda 2011. Druhou oblasťou jej vedeckého záujmu je ontogenéza detskej reči. Aplikačnú líniu predstavuje jednak výskum poznávacích a komunikačných aspektov vyučovania slovenčiny ako materinského jazyka a tvorba učebníc pre základné školy, jednak výskum špecifík výučby sprostredkovanej informačno-komunikačnými technológiami. Je autorkou viac ako stovky štúdií v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, spoluautorkou 34 učebníc, cvičebníc a metodických príručiek pre učiteľov slovenského jazyka pre 1. a 2. stupeň základnej školy, je trojnásobnou víťazkou výberového konania na autorský kolektív učebníc slovenského jazyka (2008 – 2010). Pracuje ako členka komisie VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetike a jazykovede a členka ústrednej predmetovej komisie pre slovenský jazyk Štátneho pedagogického ústavu Ministerstva školstva SR. Jej práca bola ocenená Cenou dekana FHPV PU (2002) a Cenou rektora PU za najlepšiu osobnú webovú stránku zamestnanca PU.

/

Doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., ukončila štúdium psychológie na Moskovskej štátnej univerzite (1978). V rokoch 1978-1991 pôsobila na Filozofickej fakulte UK a na Psychologickom ústave UK v Bratislave, kde sa výskumne venovala vývinovej psychológii a neuropsychológii. Od roku 1991 prednáša na Pedagogickej fakulte UK kurzy zamerané na vývin reči v norme a patológii a špecifické poruchy učenia (dyslexiu). Je spoluautorkou monografie o vývinovej dysfázii a Knihy o detskej reči, určenej odbornej aj laickej verejnosti ako aj autorkou učebných textov, psychodiagnostických testov a ďalších publikácií. Absolvovala viaceré študijné pobyty (USA, Kanada, Anglicko, Rusko) a výskumne spolupracuje s viacerými domácimi aj zahraničnými univerzitami. V rokoch 1996-2007 pracovala vo Vysokošpecializovanom ústave pre deti s poruchami reči a učenia Dialóg, spol. s r.o. v Bratislave.PhDr. Zuzana Ondráčková, PhD., pracuje ako vysokoškolská učiteľka anglického jazyka. Vyštudovala Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk – anglický jazyk (1998) a v roku 1999 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity obhájila aj rigoróznu prácu s názvom Štatút detského slova v slovenčine a v r. 2008 dizertačnú prácu na tému Komparatívny výskum detskej lexiky. V súčasnosti prednáša a vedie semináre z predmetu morfológia anglického jazyka na katedre anglického jazyka a literatúry Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity. Ťažiskom jej výskumu sú tzv. detské slová, teda slová, ktoré sa používajú v detskej reči a v reči orientovanej na dieťa v slovenskom a anglickom jazyku, ich analýza a porovnanie na jednotlivých jazykových rovinách. Je autorkou monografie Komparatívny výskum detskej lexiky (2010) a spoluautorkou publikácie Štúdie o detskej reči (2008).

/

Prof. PhDr.Daniela Slančová, CSc., je profesorkou slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Jej hlavným vedeckým záujmom je sociolingvistika, štylistika a vývin detskej reči. Iniciovala výskum jazykovej situácie na východnom Slovensku, na ktorom sa aj aktívne zúčastnila. Spolu s ostatnými členkami výskumného kolektívu začala systematický výskum detskej reči na Slovensku. Vydala knižné práce Praktická štylistika (1994, 1996), Reč autority a lásky. Reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa – opis registra (1999), Základy praktickej rétoriky (2001). Je editorkou a hlavnou autorkou publikácie Štúdie o detskej reči (2008), spoluautorkou publikácie Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Slovenský jazyk (1998) a učebnice Slovenčina a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami (2005). Publikovala viac než 80 štúdií a je autorkou viac než 200 popularizačných článkov a rozhlasových relácií. Od r. 1999 pravidelne prispieva mapovaním jazykovednej produkcie na Slovensku do svetovej lingvistickej bibliografie Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography. Je členkou viacerých redakčných rád lingvistických časopisov, vedeckých rád a poradných orgánov Ministerstva školstva Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Inštitútu slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

/

Mgr. Stanislava Zajacová, PhD. je absolventkou odboru slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2004). V súčasnosti pracuje ako odborná asistentka na Inštitúte slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií FF PU, venuje sa výučbe štylistiky, rétoriky, sociolingvistiky, ortoepie a ortografie. Jej dizertačná práca s názvom Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí (2008) sa zaoberá sledovaním imitácie komunikačného registra dospelých u detí mladšieho školského veku. Je spoluautorkou publikácie Štúdie o detskej reči (2008).

/

PhDr. Alexandra Brestovičová, PhD. je absolventkou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra. V r. 1999 obhájila diplomovú prácu s témou: Syntaktické aspekty dialógu dospelého a dieťaťa a v roku 2004 rigoróznu prácu: Ontogenéza verbálnej interakcie v ranom období vývinu dieťaťa. Momentálne je zamestnaná ako odborná asistentka na Katedre jazykov Technickej univerzity v Košiciach a vyučuje odborný anglický jazyk. Od roku 2010 je doktorandkou v externej forme štúdia na FF Prešovskej univerzity a pracuje na svojej dizertačnej práci: Reč orientovaná na dieťa v raných štádiách vývinu.