Projekty/CDIEurópska sieť na prípravu CDI

European Network for Communicative Development Inventories

Európska sieť na prípravu CDI je neformálne zoskupenie bádateľov z európskych krajín, Izraela, Turecka a USA, ktorí sa zaoberajú prípravou, aplikáciou a vyhodnocovaním testovania komunikačného vývinu detí založenom na princípe MacArthur Communicative Development Inventories: CDI I: Words and Gestures; CDI II: Words and Sentences. Ide o skríningový nástroj zameraného na hodnotenie úrovne vývinu reči detí v ranom veku v období 8 – 30 mesiacov Výsledky práce sa prezentujú pod záštitou Záhrebskej univerzity na pravidelných stretnutiach členov skupiny v chorvátskom Dubrovníku (2006, 2008, 2010).

O CDI viac pozri na: MacArthur-Bates Communicative Development Inventories

V rámci tohto zoskupenia sa pripravila a realizovala vstupná fáza pokračujúceho neinštitucionálneho projektu:

Vývin naratívnych štruktúr

Cieľom prvej fázy projektu bolo pozorovať, zaznamenať a opísať naratívne štruktúry detí v rôznom jazykovom a kultúrnom prostredí, a to na základe jednotnej metodiky. Východiskom pozorovania bol jednotný materiál obsahujúci tri obrázkové príbehy (Balón, Zajačik a koník, Nočná mora) a jednotná metodika zbierania dát. Naratívna produkcia detí získaná v rámci tohto projektu bude tvoriť východisko a základ pripravovaného vývinového dotazníkového testu CDI III pre deti vo veku od troch do šesť rokov. Naratívne štruktúry budú opísané v dotazníku tak, aby ich rodičia vedeli zhodnotiť samostatne (skórovacím hodnotením). Takto vytvorený dotazník môže spĺňať podmienky dobrého skríningového nástroja v predškolskom veku na odlíšenie detí s oneskoreným, respektíve špecificky narušeným vývinom reči. Pilotná štúdia sa riešila v období od júla 2008 do júna 2009; projekt však pokračuje. Jazyky zastúpené v projekte: (americká) angličtina, dánčina, francúzština, gréčtina, chorvátčina, (rakúska) nemčina, rómčina, slovenčina, španielčina, švédčina, taliančina, turečtina

Viac pozri na: Instructions for Data Collection of Picture Story Data-CDI-III

Kontaktné osoby projektu: S. Kapalková, D. Slančová
Výskumný tím: I. Bónová (do r. 2009), S. Kapalková, J. Kesselová, D. Slančová, S. Zajacová

cdi logo