Projekty/COSTŠpecifický narušený vývin reči v multilingválnej spoločnosti: modely jazykového vývinu a hľadanie spôsobov ich hodnotenia

COST Action IS0804 (European Cooperation in Science and Technology)

Vývin jazykových schopností detí osvojujúcich si druhý jazyk často pripomína vývin jazykových schopností detí s vývinovou dysfáziou (špecificky narušeným vývinom reči). Prekrývanie rovnakých znakov v jazykovom vývine bilingválnych detí a detí s vývinovou dysfáziou môže viesť k nejednoznačnosti a nepresnosti vo výskumnom a klinickom hodnotení rečového vývinu. V snahe zlepšiť možnosti hodnotenia rečového vývinu hlavne detí z minoritných komunít sa projekt usiluje vyriešiť práve spomínané nejednoznačnosti.

Krajiny zúčastnené na projekte: Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Južná Afrika, Kanada, Libanon, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Spojené kráľovstvo, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Turecko, USA.

Členky riadiaceho výboru projektu: S. Kapalková, D. Slančová

Riešiteľky:
Pracovná skupina WG2 (Narrative and discourse): S. Kapalková, D. Slančová
Pracovná skupina WG3 (Lexical and phonological processing): S. Kapalková, D. Slančová, S. Zajacová

Viac pozri na: COST Action IS0804

cost logo