Projekty/ELDELMedzinárodný výskum gramotnosti – ELDEL

Enhancing Literacy Development in European Languages

Katedra logopédie Pedagogickej fakulty UK participuje v rokoch 2008 – 2012 na európskom projekte ELDEL (Enhancing Literacy Development in European Languages), ktorý je zameraný na výskum gramotnosti v európskych jazykoch.

Tím projektu ELDEL tvorí 37 odborníkov – mladých vedeckých pracovníkov a ich supervízorov zo štyroch kontinentov, ktorí pracujú na siedmich európskych univerzitách: v Yorku a Bangore (Veľká Británia), v Clermont-Ferrand a Poitiers (Francúzsko), v Granade (Španielsko), v Prahe (Karlova univerzita) a v Bratislave (Univerzita Komenského). Naše pracovisko sa podieľa na troch témach, a to na výskume základov gramotnosti v piatich európskych jazykoch, na výskume rizikových faktorov dyslexie a na výskume osvojovania písania.

Cieľom projektu ELDEL je prehĺbiť poznatky o jazykovo-kognitívnych mechanizmoch, ktoré stoja na pozadí osvojovania písanej formy reči v typologicky odlišných jazykoch. Doteraz sa väčšina existujúcich modelov opierala o výskumy u anglicky hovoriacich detí. Dnes sa pýtame, čo je univerzálne na schopnosti čítať a písať v každom jazyku a čo špecificky podmienené typológiou jednotlivých jazykov. Zaujímavé je potom sa pozrieť, ako sa tieto charakteristiky premietajú do vývinových porúch, ako je dyslexia a narušený vývin reči. Sledujeme aj vplyv rodinného rizika, keď jeden alebo obaja rodičia sú dyslektickí.

Vybrané metódy projektu ELDEL sa budú neskôr využívať vo výskume a v diagnostickej praxi pri identifikácii detí s vývinovými poruchami reči a učenia.

Členka riadiaceho výboru projektu a koordinátorka výskumu na Slovensku: M. Mikulajová.

Viac pozri na: www.eldel.eu, www.eldel.sk

eldel logo