Projekty/LPTCEDovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra; Sekcia detskej reči

Centrum excelentnosti založené na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove bolo zriadené s cieľom zabezpečiť podľa možnosti komplexný filologický výskum. V rámci jeho vedeckovýskumných zámerov sa vyšpecifikovalo päť výskumných priorít. Jednou z priorít je aj výskum detskej reči.


Doterajšie aktivity výskumného tímu umožnili vytvoriť metodologickú bázu pre komplexnejší výskum detskej reči v raných štádiách vývinu zhruba do tretieho roku veku dieťaťa. Cieľom ďalšieho výskumu je na základe analýzy získaného archívu a ďalších údajov modelovať vývin reči detí hovoriacich po slovensky.Koordinátorka sekcie: D. Slančová
Odborné pracovníčky sekcie: S. Kapalková, J. Kesselová, S. Zajacová
Viac pozri na: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnostilptc logo