Publikácie/Iveta Bónová

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
Mgr. Stanislava Zajacová, PhD.
PhDr. Zuzana Ondráčková

Kapalková, S. – Bónová, I. – Mikulajová, M. – Slančová, D.: Priemerná dĺžka výpovede ako ukazovateľ ontogenézy reči. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Na počesť profesora Ivora Ripku. Editorka M. Imrichová. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied 2004, s. 67 – 77

Bónová, I. – Kapalková, S. – Mikulajová, M. – Slančová, D.: Vývin detskej reči v slovenčine (od tušenia k deskripcii). In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského 2005, s. 59 – 70.

Bónová, I. – Slančová, D.: Meranie fonologického vývinu reči. In: Logopaedica VIII. Zborník Slovenskej asociácie logopédov. Editor: V. Lechta. Bratislava. Vyd. Liečreh Gúth 2005, s. 6 – 13.

Bónová, I. – Mikulajová, M. – Slančová, D.: The measurment of phonological acquisition in Slovak in crosslinguistic view. X. International congress For the Study of Child Language. Berlin, July 25-29, 2005. Abstracts / Poster, s. 344.

Bónová, I.: Fonologický vývin v reči dieťaťa. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. – 7. 9. 2007 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského 2007, 171 – 180.

Bónová, I.: Fonologický vývin v reči dieťaťa. In: Štúdie o detskej reči. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Jazykovedný zborník 23 (AFPh UP 193/275). Ed. D. Slančová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2008, s. 212 – 250.

BÓNOVÁ, Iveta: Slabika v detskej reči. Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. 7. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii. Banská Bystrica 23. – 24. 9. 2009. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 2010, s. 20 – 28.

BÓNOVÁ, Iveta: Dynamika fonologického vývinu v detskej reči. Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Medzinárodná vedecká konferencia konaná 8. – 9. 9. 2010 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: UK 2011, s. 257 – 264.