Publikácie/Svetlana Kapalková

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
Mgr. Stanislava Zajacová, PhD.
PhDr. Zuzana Ondráčková

Knižné publikácie a kapitoly v monografiách (2005 – 2010)

1. Kapalková, Svetlana, Slančová, Daniela, Bónová, Iveta, Kesselová, Jana, Mikulajová, Marína: Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov 2010. 110 s. ISBN 978-80-89113-83-5
2. Horňáková, Katarína, Kapalková, Svetlana, Mikulajová, Marína: Jak mluvit s dětmi od narození do tří let. Praha: Portál 2009. 167 s. ISBN 978-80-7367-612-4
3. Kapalková, Svetlana: Vývin reči. In: A. Kerekrétiová (ed.), Základy logopédie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava 2009. 115 – 135. ISBN 978-80-223-2574-5
4. Kapalková, Svetlana: Gestá v kontexte raného vývinu detí. In: D. Slančová (ed.), Štúdie o detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2008, 29 – 66. ISBN 978-80-8068-701-4
5. Mikulajová, Marína, Kapalková, Svetlana: Terapie narušeného vývoje řeči. In: V. Lechta (ed.), Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál 2005, s. 33 – 81. ISBN 80-7178-961-5
6. Horňáková, Katarína, Kapalková, Svetlana, Mikulajová, Marína: Kniha o detskej reči. Bratislava: Slniečko 2005, 155 s. ISBN 80-969074-3-3
7. Mikulajová, Marína – Kapalková, Svetlana: Terapia narušeného vývinu reči. Terapia narušenej komunikačnej schopnosti. Martin: Osveta 2002, s. 23 – 58.
8. Kapalková, Svetlana: Vytvorenie modelu vývinu jazykových schopností po slovensky hovoriacich detí na základe Laheyovej teórie. Doktorandská dizertačná práca. Bratislava: Univerzita Komenského 2002. 130 s.

Vedecké a odborné publikácie v zborníkoch a časopisoch (2005 – 2010)

1. Kapalková, Svetlana, Laciková, Hana, Slančová, Daniela, Helbich, Miroslav: Test komunikačného správania TEKOS I: Gestá a slová – nový nástroj na hodnotenie komunikačnej schopnosti detí v ranom veku. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. r. 45, č. 1, Bratislava: VÚDPaP 2010. s. 46 – 62
2. Slančová, Daniela – Kapalková, Svetlana: Pragmatické funkcie a spôsoby ich realizácie a reflexie v ranom období vývinu detskej reči. In: Užívaní a prožívaní jazyka. Praha: Karolinum 2010. s. 461 – 466
3. Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: Vývin komunikačných schopností dieťaťa v ranom veku z hľadiska dvoch metodologických prístupov. In: Jazyk a kultúra. Prešov: Filozofická F akulta PU 2010. s. 1 – 14
4. Kesselová, Jana – Kapalková, Svetlana: Výskum detskej reči – východisko slovenskej verzie testu CDI. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. s. 279 – 288
5. Kapalková, Svetlana: Hodnotenie komunikačného správania detí v koncepte ranej starostlivosti na Slovensku. In: Logopaedica 12. Bratislava: Mabag 2009. s. 45 – 51.
6. Kapalková, Svetlana: Raná logopedická starostlivosť a možnosti skríningu z pohľadu logopéda. In: Komplexná rehabilitácia viacnásobne postihnutých: niektoré nové metodiky a programy. Bratislava: Mabag 2008. s. 185 – 189.
7. Kapalková, Svetlana: Gestá v kontexte raného vývinu detí. Štúdie o detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2008, s. 169 – 211.
8. Kapalková, Svetlana, Slančová, Daniela: CDI in Slovak - words and gestures. The second European network meeting on communicative development inventories. Zagreb: University of Zagreb 2008, s.1.
9. Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: Adaptation of CDI to the Slovak language. In: Proceedings from the first European network meeting on the communicative developmentinventories. Gävle: University of Gävle 2007. s. 32 -41.
10. Kapalková, Svetlana: Neverbálna komunikácia v ranom veku. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 2. Bratislava: UK 2007. s. 181 – 190
11. Bónová, Iveta, Slančová, Daniela, Mikulajová, Marína, Kapalková, Svetlana: Vývin detskej reči v slovenčine (od tušenia k deskripcii). Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s. 59 – 70.
12. Kapalková, Svetlana: Gesture development in the early childhood. X. International congress for the study of child language. Berlin: IASCL 2005, s. 310.
13. Kapalková, Svetlana, Dušeková, Ľubica: Vývin gest v ranom veku. In: Logopaedica 8. Bratislava: Liečreh Gúth, 2005. s. 37 – 42.
14. Bónová, Iveta – Slančová, Daniela, Mikulajová, Marína, Kapalková, Svetlana: Vývin detskej reči v slovenčine (od tušenia k deskripcii). In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: UK 2005. s. 59 - 70
15. Kapalková, Svetlana, Bónová, Iveta, Mikulajová, Marína, Slančová, Daniela: Priemerná dĺžka výpovede ako ukazovateľ ontogenézy reči. Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity 2004, s. 67 – 77.
16. Kapalková, Svetlana: Pokus o aplikáciu MLU na podmienky slovenského jazyka. Logopaedica 6. Bratislava: Liečreh Gúth 2003, s. 35 – 39.
17. Kapalková, Svetlana: Vývin naratív v predškolskom veku. Logopaedica 5. Bratislava: Liečreh Gúth, 2002, s. 34 – 38.
18. Kapalková, Svetlana, Mikulajová, Marína, Slančová, Daniela, Bónová, Iveta: Linguistic socialization, language acquisition and language disorders. Budapest: Hungarian Academy of Sciences 2002, s. 18.
19. Kapalková, Svetlana: Moderné prístupy k skúmaniu vývinu detskej reči. Efeta - otvor sa. 2001, roč. 11, č. 3, s. 6 – 7.
20. Kapalková, Svetlana, Slančová, Daniela: K niektorým východiskám výskumu a modelovania rečového vývinu dieťa. Logopaedica 4. Bratislava: Liečreh Gúth 2001, s. 38 – 45.