Publikácie/Jana Kesselová

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
Mgr. Stanislava Zajacová, PhD.
PhDr. Zuzana Ondráčková

AAB – VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH

KESSELOVÁ, J., 2001: Lingvistické štúdie o komunikácii detí. Prešov: Náuka. 136 s.
KESSELOVÁ, J., 2003: Morfológia v komunikácii detí. Prešov: Vydavateľstvo Anna Nagyová. 149 s.
KAPALKOVÁ, S. – SLANČOVÁ, D. – BÓNOVÁ, I. – KESSELOVÁ, J. – MIKULAJOVÁ, M.: Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov 2010. 110 s.

ADF - VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH

KESSELOVÁ, J., 1992: O výstavbe dialógu detí. (I.) Slovenská reč, 37, č. 5, s. 269 – 277.
KESSELOVÁ, J., 1993: Výstavba dialógu detí. (II.) Slovenská reč, 58, č. 5, s. 275 – 281.
KESSELOVÁ, J., 1998: Substantíva v komunikácii detí. Slovenská reč, 63, č. 5, s. 272 – 280.
KESSELOVÁ, J., 1998: Adjektíva v jazykovom systéme a v komunikácii. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 45, č. 1 – 2, s. 37 – 41.
KESSELOVÁ, J., 1999: O funkcii zámen v dialogickej komunikácii. Slovenská reč, 64, 1999, 4, s. 193 – 202.
KESSELOVÁ, J., 2000: Častice v jazykovom systéme a v komunikácii dieťaťa. Slovenská reč, 65, 5 – 6, s. 257 – 269.
KESSELOVÁ, J., 2001: Funkčno-sémantické vlastnosti predložiek v spontánnej komunikácii detí. Slovenská reč, 66, č. 4, s. 204 – 217.
KESSELOVÁ, J., 2002: Status spojok v sémantickosyntaktických vzťahoch spontánneho komunikátu dieťaťa. Slovenská reč, 67, 3, s. 129 – 141.

AEC - VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH

SLANČOVÁ, D. – KESSELOVÁ, J., 2008: K procesuálnemu modelovaniu sémantických kategórií v ranom vývine detskej reči. In: Člověk – jazyk – text. Jaklová, A. (ed.) České Budějovice: Jihočeská univerzita 2008, s. 141 – 146.
KESSELOVÁ, J.: Priestor a čas v ranej ontogenéze reči. In: Užívaní a prožívaní jazyka. K 90. narodeninám Františka Daneše. Eds.: S. Čmejrková, J. Hoffmannová, E. Havlová. Praha: Karolinum 2010, s. 467 – 471.
KESSELOVÁ, J. – KAPALKOVÁ, S.: Výskum reči detí – východisko slovenskej verzie testu CDI. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. VIII. Vybrané aspekty teorie a praxe. Eds. Šucha, M. – Charvát, M. – Řehan, V. Olomouc: FF UP 2009, s. 279 – 288.

AED - VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH (NEKONFERENČNÝCH)

KESSELOVÁ, J., 1996: Úspornosť výrazu v spontánnom dialógu detí. In: Studia Philologica. Annus III. Prešov: Pedagogická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, s. 159 – 176.
KESSELOVÁ, J., 1999: Dieťa v hre a v dialógu (vývinové paralely hry a komunikácie dieťaťa). In: Slovo o slove. Spravodajca katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Zostavila: Ľ. Sičáková. Prešov: Pedagogická fakulta, roč. 5, s. 23 – 29.
KESSELOVÁ, J., 2002: Kvantifikátory v komunikácii. In: Studia Philologica. Annus X. Zborník Fakulty humanitných a prírodných vied PU Prešov, s. 27 – 35.
KESSELOVÁ, J., 2002: Z centra na perifériu (funkcia a sémantika interjekciií v spontánnom prehovore dieťaťa). In: Slovo o slove. Spravodajca katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Zostavila: Ľ. Sičáková. Prešov: Pedagogická fakulta, 8, s. 25 – 30.
KESSELOVÁ, J., 2003: Spojky ako indikátor myšlienkových operácií dieťaťa mladšieho školského veku. Slovo o slove. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov: Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, s. 57 – 64.
KESSELOVÁ, J. – PALENČÁROVÁ, J., 2004: Slovensko-český pasívny bilingvizmus detí a mládeže. Slovo o slove. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov: Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, s. 24 – 34.
KESSELOVÁ, J. – SLANČOVÁ, D., 2006: K vzťahu sémantických kategórií, pragmatických funkcií a priemernej dĺžky výpovede v ranej ontogenéze reči dieťaťa. In: Studia Slovaca. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, s. 26 – 34.
KESSELOVÁ, J., 2008: Sémantické kategórie v ranej ontogenéze reči dieťaťa. In: Štúdie o detskej reči. Ed.: D. Slančová. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis. Prešov: Filozofická fakulta PU 2008, s. 121 – 168.
KESSELOVÁ, J., 2009: Laheyovej systém sémantických kategórií v diagnostike rečového vývinu dieťaťa hovoriaceho po slovensky. Logopaedica. Zborník Slovenskej asociácie logopédov. XII. Bratislava: Magab 2009, s. 52 – 59.

AFC – PRÍSPEVKY NA MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH

KESSELOVÁ, J., 1993: Sloveso v reči detí a v jazykových cvičeniach. Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia Medacta 93. Nitra: Vysoká škola pedagogická, s. 51 – 55.
KESSELOVÁ, J., 1994: Kontext v dialogickom texte detí mladšieho školského veku. In: Text a kontext. Zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie. Editor: F. Ruščák. Prešov: Pedagogická fakulta UPJŠ, s. ll7 – l22.
KESSELOVÁ, J., 1997: Detská reč a komunikačné vyučovanie materinského jazyka na prvom stupni základnej školy. Zborník Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Editor: S. Ondrejovič. Bratislava: Veda, s. 268 – 275.
KESSELOVÁ, J., 2001: Metamorfózy jazykového vedomia ako cesta ku komunikácii. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Uspořádali: Mgr. Milena Rosová, Ing. Mgr. Radomil Novák. Ostrava: Pedagogická fakulta, s. 9 – 13.
KESSELOVÁ, J., 2002: Jazyk a reč v školskej komunikácii. In: Jazyk a jazyková komunikace nově – prvky hry ve školsní výuce mateřštiny. Tematický materiál k 6. kulatému stolu Hra v komunikaci s dětmi, pořádanému v rámci cyklu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. 30 – 33.
KESSELOVÁ, J., 2003: K slovensko-českému pasívnemu bilingvizmu v novej jazykovej situácii. Zborník zo 7. okrúhleho stola v cykle Slovo a obraz v komunikácii s deťmi. Komunikace s dětmi v proměnách času. Katedra českého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity, 2003, s. 5 – 10.
KESSELOVÁ, J., 2005: Hra ako východiskový princíp vývinu a vyučovania dialógu. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference konané 19. března na Pedagogické fakultě UP. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 82 – 90.
KESSELOVÁ, J, 2005: K princípu prirodzenosti v ontogenéze morfológie. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, s. 49 – 58.
SLANČOVÁ, D. – KESSELOVÁ, J., 2007: K sémantickým kategóriám a pragmatickým funkciám v ranej ontogenéze reči dieťaťa. In: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Ed.: P. Odaloš. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 178 – 184.

AFD – PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH

KESSELOVÁ, J., 1992: Klasifikácia spontánneho dialógu detí. In: Varia I. Zborník materiálov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. Editorka: Mira Nábělková. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, s. 98 – 102.
KESSELOVÁ, J., 1993: Sémantická klasifikácia slovies v spontánnom dialógu detí. Varia II. Materiály z II. kolokvia mladých jazykovedcov. Zostavili: Mira Nábělková a Pavol Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV a Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, s. 33 – 37.
KESSELOVÁ, J., 1995: Tematické postupnosti v spontánnom dialógu v skupine. In: Varia IV. Zborník materiálov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. Zostavili: Mira Nábělková a Pavol Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica, s. 42 – 48.
KESSELOVÁ, J., 1997: Adjektívna lexika v detskej komunikácii. In: Varia VI. Zborník materiálov z Kolokvia mladých jazykovedcov. Zostavila Mira Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 74 – 80.
KESSELOVÁ, J., 1999: Komunikačná funkcia adverbií v spontánnom dialógu detí. In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. II. diel. Materiály z 3. konferencie o komunikácii. Editor: Pavol Odaloš. Banská Bystrica – Donovaly, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela a Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, s. 100 – 106.
KESSELOVÁ, J., 2000: Od výskumu komunikácie detí v prirodzenom prostredí k rozvíjaniu ich komunikačnej kompetencie v škole. In: Príprava učiteľov – elementaristov na prahu nového tisícročia. Editor: M. Portík. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, s. 104 – 110.

DAI – KVALIFIKAČNÉ PRÁCE

KESSELOVÁ, J., 1994: Textová koherencia v dialógu (na materiáli spontánnej komunikácie detí mladšieho školského veku). Kandidátska dizertačná práca. 165 s.
KESSELOVÁ, J., 2002: Morfológia v komunikácii. Dvanásť štúdií o funkčno-sémantickom tvarosloví v ontogenéze reči. Habilitačná práca. 180 s.

EDI – RECENZIE V ČASOPISOCH A ZBORNÍKOCH

KESSELOVÁ, J.: O dyslexii nielen pre terapeutov. In: Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy pedagogickej fakulty PU. Ed.: Liptáková, Ľ. – Andričíková, M. – Klimovič, M. Roč. 16. Prešov: Pedagogická fakulta PU 2010, s. 372 – 374.