Publikácie/Zuzana Ondráčková

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
Mgr. Stanislava Zajacová, PhD.
PhDr. Zuzana OndráčkováHlavatá-Ondráčková, Z.: Štatút detského slova v slovenčine. In: VARIA VIII. Zborník z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Modra – Piesok 25. – 27. 11. 1998. Red. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1999, s. 13 – 23.

Ondráčková, Z.: Detské slová v operačných komunikačných aktoch. In: VARIA XIII. Zborník z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Modra – Piesok 3. – 5. 12. 2003. Red. M. Šimková a K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2006, s. 91 – 100.

Ondráčková, Z.: Detské slová v slovenčine. In: Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov 2007, s. 161 – 168.

Ondráčková, Z.: Fonematická charakteristika detskej lexiky v slovenčine. In: Acta Humanica. Časopis katedry pedagogiky, psychológie a sociálnych vied Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity 1/2008. Žilina 2008, s. 104 – 112

Ondráčková, Z.: Komparatívny výskum detskej lexiky. Prešovská univerzita. Prešov 2010. 249 s.