Publikácie/Daniela Slančová

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
Mgr. Stanislava Zajacová, PhD.
PhDr. Zuzana Ondráčková

AAB – VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH

SLANČOVÁ, D.: Reč autority a lásky. Reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa – opis registra. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1999. 278s.

ABB ŠTÚDIE V ČASOPISOCH A ZBORNÍKOCH CHARAKTERU VEDECKEJ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH

SLANČOVÁ, D.: Úvod. Východiská výskumu detskej reči v slovenčine. + Pragmatické funkcie vo vývine rečovej činnosti ( v prvých osemnástich mesiacoch života dieťaťa). In: Štúdie o detskej reči. Ed. D. Slančová. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Jazykovedný zborník 33 (AFPh UP 193/275). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2008, s. 10-28; 67-120.

ADF - VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH

MITROVÁ, A.- SABOL, J. – SLANČOVÁ, D.- ZIMMERMANN, J.: Realizácia suprasegmentálnych javov v reči orientovanej na dieťa. Slovenská reč, 71, 2006, č. 1, s. 3 –17.

AED - VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH (NEKONFERENČNÝCH)

SLANČOVÁ, D.: Charakteristika lexiky v reči učiteliek materskej školy. In: Sociolinguistica Slovaca 1. Sociologické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Zost. S. Ondrejovič - M. Šimková. Bratislava: Veda 1995, s. 101 – 115.
SLANČOVÁ, D.: Oslovenie a kontakt v dialógu dospelého a dieťaťa. In: Studia Academica Slovaca, 26, 1997. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul 1997, s. 148 –158.
FEČKOVÁ, S. – SLANČOVÁ, D.: K niektorým východiskám výskumu a modelovania rečového vývinu dieťaťa. In: Logopaedica IV. Zborník Slovenskej asociácie logopédov. Zostavil V. Lechta. Vydavateľstvo Liečreh Gúth 2001, s. 38 – 45.
SLANČOVÁ, D.: Jazyk a komunikácia v dialógoch dospelých a detí. In: Slovo o slove. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. 9. Prešov 2003, s. 42 – 56.
BÓNOVÁ, I. – SLANČOVÁ, D.: Meranie fonologického vývinu reči. In: Logopaedica VIII. Zborník Slovenskej asociácie logopédov. Editor: V. Lechta. Vydavateľstvo Liečreh Gúth 2005, s. 6 – 13.
KESSELOVÁ, J. – SLANČOVÁ, D.: K vzťahu sémantických kategórií, pragmatických funkcií a priemernej dĺžky výpovede v ranej ontogenéze reči dieťaťa. In: Studia Slovaca. Zborník vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry. Red. Ľ. Kováčik. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta 2006, s. 26 – 33.

AFC – PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH

KAPALKOVÁ, S. – SLANČOVÁ, D.: Adaptation of CDI to Slovak language. In: Proceedings from the First European network meeting on the Communicative Development Inventories.May 24-28, 2006. Dubrovnik, Croatia. Ed. Mårten Eriksson. Gävle: University of Gävle 2007, s. 32 – 41.

AFD – PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH

SLANČOVÁ, D.: K východiskám výskumu rečového prejavu učiteľky v materskej škole. In: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. Red. J. Findra. Pedagogická fakulta, Banská Bystrica 1991, s. 262 – 270.
SLANČOVÁ, D.: Reč orientovaná na dieťa (o niektorých aspektoch a výsledkoch jej výskumu). In: Logopaedica. V. Zborník Slovenskej asociácie logopédov. Zostavil: Viktor Lechta. Bratislava, Vydavateľstvo Liečreh Gúth 2002, s. 91 – 102.
KAPALKOVÁ, S. – BÓNOVÁ, I. – MIKULAJOVÁ, M. - SLANČOVÁ, D.: Priemerná dĺžka výpovede ako ukazovateľ ontogenézy reči. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Na počesť profesora Ivora Ripku. Editorka Mária Imrichová. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 67 – 77.
SLANČOVÁ, D.: Vývinová socioštylistika – terra (takmer) incognita. In: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. 5.medzinárodná konferencia o komunikácii. Banská Bystrica 3. – 4. 9. 2003. Editor Vladimír Patráš. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 74 – 85.
BÓNOVÁ, I. – SLANČOVÁ, D. – MIKULAJOVÁ, M. – KAPALKOVÁ, S.: Vývin detskej reči v slovenčine (od tušenia k deskripcii). In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zost. J. Dolník. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s. 59 – 70.
SLANČOVÁ, D. – ZAJACOVÁ, S.: Komunikačný register ako prostriedok verbálnej socializácie dieťaťa. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. – 7. 9. 2007 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ed. O. Orgoňová. Bratislava : Univerzita Komenského 2007, s. 153 – 163.
SLANČOVÁ, D. – KESSELOVÁ, J.: K sémantickým kategóriám a pragmatickým funkciám v ranej ontogenéze reči dieťaťa. In: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica 13. – 15. septembra 2006. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2007, s. 178 – 183.

AFG – ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV ZO ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÍ

SLANČOVÁ, D.: Sociolinguistic study of the present-day Slovak language: characteristics of the vocabulary of adult speech directed to preschool children. In: Crosslinguistic workshop on the acquisition of Slavic and Baltic languages by children. Cracow, 8 –14 July , 1993. Abstracts, s. 29.
SLANČOVÁ, D.: The speech of authority and love. The kindergarten/nursery school teacher's child directed speech - a register description. Poster na VIII. medzinárodnom kongrese IASCL (Medzinárodná asociácia pre výskum detskej reči). San Sebastian, Španielsko. 12. – 16. júla 1999. In: VIIIth International Congress for the study of child language. Abstracts. Servicio Editorial de la Universudad del País Vasco 1999, s. 203 – 204.
FEČKOVÁ-KAPALKOVÁ, S. – MIKULAJOVÁ, M. – SLANČOVÁ, D. – BÓNOVÁ, I.: Grammar acquisition by Slovak speaking children. Conference on linguistic socialization, language acquisition and language disorders, dedicated to the memory of Zita Réger (1944 – 2001). Budapest, 7 – 9 October 2002. Abstracts, s. 18.
BÓNOVÁ, I. – SLANČOVÁ, – D. MIKULAJOVÁ, M.: The measurement of phonological acquisition in Slovak in crosslinguistic view. Poster na X. medzinárodnom kongrese IASCL (Medzinárodná asociácia pre výskum detskej reči). Berlín,Nemecko. 25. – 29. júla 2005. In: X International congress for the study of children language. Program & abstracts. IASCL, Freie Universität Berlin, 2005, s. 344.
KAPALKOVÁ, S. – SLANČOVÁ, D.: The project of the CDI adaptation to Slovak. In: The First European Network Meeting on Communicative Development Inventories. Dubrovnik: University of Zagreb, University of Gävle 2006, s. 17 – 18.
KAPALKOVÁ, S. – SLANČOVÁ, D.: CDI in Slovak –Words and gestures. In: The Second European Network Meeting on Communicative Development Inventories. Abstracts. Dubrovnik: University of Zagreb, University of Southern Denmark 2008.

AFF – ABSTRAKTY POZVANÝCH REFERÁTOV Z DOMÁCICH KONFERENCIÍ/PREDNÁŠOK

SLANČOVÁ, D.: Pragmatické aspekty RUD (reči učiteľky materskej školy orientovanej na dieťa. In: Jazykovedný zápisník, bulletin Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, 17/18, 1998/1999, s. 52 – 53.

DAI – KVALIFIKAČNÉ PRÁCE

SLANČOVÁ, D.: Reč autority a lásky. Reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa –opis registra. [Habilitačná práca.] Prešov, Prešovská univerzita 1997.