Publikácie/Stanislava Zajacová

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
Mgr. Stanislava Zajacová, PhD.
PhDr. Zuzana Ondráčková

ADE – Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Zajacová, S.: Symbiotický plurál a posuny v slovesnej a zámennej osobe ako prejav asymetrie medzi komunikačnými partnermi. In: Bohemica Olomucensia – Philologica Juvenilia, 2010, roč. 2, s. 90 – 96.

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Zajacová, S.: Registrové markery autority ako znaky disproporčnej komunikácie. In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PD UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2. – 4. září 2008. 1. díl – část jazykovědná. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009, s. 173 – 177.

AED - VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH

ZAJACOVÁ, S.: Narácia detí predškolského veku. In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. 11. Eds. Ľ. Sičáková a Ľ. Liptáková. Prešov: Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 2005, s. 73 – 83. Dostupné na: www.unipo.sk/files/docs/pf_katedry/svk/dokument_394_317.pdf
ZAJACOVÁ, S.: Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí. 2. študentská vedecká konferencia (zborník príspevkov). Eds. D. Slančová, M. Bočák, I. Žarnovská. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2006, s. 378 – 389. Dostupné na: www.pulib.sk/e/pub/FF/Slancova1/index.html
ZAJACOVÁ, S.: Hra na rodinu. K niektorým znakom komunikačného registra detí imitujúcich rolu matky a otca. 3. študentská vedecká konferencia (zborník príspevkov). Eds. D. Slančová, M. Bočák, I. Žarnovská. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2007, s. 335 – 345. Dostupné na: www.pulib.sk/elpub/FF/Slancova2/index.html
ZAJACOVÁ, S.: Narácia detí predškolského veku. In: Varia XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra – Šintava 8. – 10. 12. 2004. Zost. M. Olšiak. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre, 2006, s. 248 – 255.
SLANČOVÁ, D. – ZAJACOVÁ, S.: Komunikačný register ako prostriedok verbálnej socializácie dieťaťa. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. – 7. 9. 2007 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ed. O. Orgoňová. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 153 – 163.
ZAJACOVÁ, S.: Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí. Registre detí imitujúcich rolu matky a otca. In: Štúdie o detskej reči. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Jazykovedný zborník 23. Ed. D. Slančová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008, s. 306 – 349.

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Zajacová, S.: K niektorým znakom imitovaného komunikačného registra učiteľky v rolových hrách detí. In: Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, 2010, s. 497 – 512.