Záverečné práce s tematikou detskej reči

Obhájené dizertačné práce

2010

Harčariková, Petra: Vývin naratívnych textových štruktúr v detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. (školiteľka: Daniela Slančová)

Chabová, Marcela: Vývin lexiky v detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. (školiteľka: Daniela Slančová)

2009

Harčárová, Katarína: Špecifiká školského dialógu vo vyučovaní slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy. Banská Bystrica 2009. (školiteľka: Jana Kesselová)

Ondráčková, Zuzana: Komparatívny výskum detskej lexiky. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009. (školiteľka: Daniela Slančová)

2008

Zajacová, Stanislava: Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. (školiteľka: Daniela Slančová)

2005

Palenčárová, Jana: Komunikačné a zážitkové vyučovanie materinského jazyka na 1.stupni základnej školy.1. časť – Umenie počúvať. Súbor modifikovaných štúdií. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2005. (školiteľka: Daniela Slančová)

Obhájené dizertačné práce

Béreš, Rastislav: Morfologické kategórie v ranej ontogenéze reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. (školiteľka: Jana Kesselová)

Brestovičová, Alexandra: Reč orientovaná na dieťa v raných štádiách vývinu (školiteľka: Daniela Slančová)

Sokolová, Jana: Syntax detskej reči z vývinového hľadiska. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. (školiteľka: Daniela Slančová)

Štefancová, Andrea: Priestor a čas v ontogenéze reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. (školiteľka: Jana Kesselová)

Obhájené rigorózne práce

2007

Jurčová, Jana: Analýza výpovedných štruktúr v dialógu dospelých a dieťaťa predškolského veku. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. (konzultantka: Daniela Slančová)

2003

Brestovičová, Alexandra: Ontogenéza verbálnej interakcie v ranom období vývinu dieťaťa. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003. (konzultantka: Daniela Slančová)

2000

Palenčárová, Jana: Rozvíjanie komunikačných zručností žiakov mladšieho školského veku. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2000. (konzultantka: Daniela Slančová)

1999

Hlavatá, Zuzana: Štatút detského slova v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1999. (konzultantka: Daniela Slančová)

Obhájené diplomové práce

2010

Cuperová, Darina: Jazykové zručnosti rómskych žiakov v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010. (vedúca práce: Stanislava Zajacová)

Čurillová, Jana: Fonologická akvizícia v detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010. (vedúca práce: Iveta Bónová)

Fľaková, Lívia: Vývin narácie v predškolskom, mladšom a staršom školskom veku. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2010. (vedúca práce: Jana Kesselová)

Gáborová, Lucia: Charakteristika inštitucionálnej komunikácie v školskej komunikačnej sfére. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010. (vedúca práce: Stanislava Zajacová)

Kramáriková, Tatiana: Dialóg medzi matkou a dieťaťom v raných štádiách vývinu. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Mindžáková, Petra: Reč matky orientovaná na dieťa v predrečovom období. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010. (vedúca práce: Iveta Bónová)

Ondáčová, Jana: Vývin sémantických kategórií v detskej reči. . Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Šelestáková, Lenka: Segmentálny podsystém vo fonologickom vývine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010. (vedúca práce: Iveta Bónová)

Štefancová Andrea: Priestor a čas v ontogenéze reči. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2010. (vedúca práce: Jana Kesselová)

Vasiľová, Michaela: Špecifiká jazykovej komunikácie v hrách detí. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010. (vedúca práce: Iveta Bónová)

2009

Csabalová, Lucia: Spoluhláskové skupiny v ontogenéze reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. (vedúca práce: Iveta Bónová)

Koremová, Ľudmila: Editoriál v časopisoch pre deti 1. stupňa základných škôl. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Mihaľová, Martina: Opakovanie v komunikácii dospelého a dieťaťa. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Žilková, Marcela: Zvuková rovina vo vývine detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. (vedúca práce: Iveta Bónová)

2007

Kolesárová, Eva: Fonologický vývin v detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. (vedúca práce: Iveta Bónová)

Zalehová, Katarína: Sémantické kategórie vo vývine reči dieťaťa. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2007. (vedúca práce: Jana Kesselová)

Zimová, Mária: Komunikačné funkcie výpovedí v ranej ontogenéze. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2007. (vedúca práce: Jana Kesselová)

2006

Andréová, Marcela: Emocionalita v reči orientovanej na dieťa. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Dančová, Antónia: Priemerná fonologická dĺžka výpovede. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006. (vedúca práce: Iveta Bónová)

Hečková, Miroslava: Priemerná fonologická dĺžka výpovede. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006. (vedúca práce: Iveta Bónová)

2005

Bodnárová, Martina: Štylistika moderovania detských televíznych relácií. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Čurlejová, Marieta: Štylistika detských rozhlasových relácií. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Kulínová, Miroslava: Od jednoslovnej vety k súvetiu. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005. (vedúca práce: Iveta Bónová)

Tarabčáková, Martina: Vplyv prostredia na vývin detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005. (vedúca práce: Iveta Bónová)

2004

Hološová, Martina: Zastúpenie slovných druhov v detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2004. (vedúca práce: Iveta Bónová)

Klinovská, Martina: Gramatický vývin v reči dieťaťa. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2004. (vedúca práce: Iveta Bónová)

Lazáková, Deana: Vývin reči u troj- až štvorročného dieťaťa. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2004. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Zajacová, Stanislava: Narácia detí predškolského veku. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2004. (vedúca práce: Daniela Slančová)

2002

Gurská, Erika: Štruktúra vety v detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2002. (vedúca práce: Iveta Bónová)

2001

Černická, Katarína: Protodialógy – komunikácia dospelých s novorodencom a dojčaťom v dojčenskom ústave. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Kačmárová, Beáta: Suprasegmenty v detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. (vedúca práce: Iveta Bónová)

2000

Nedzbalová, Drahomíra: Komunikácia dospelého a dieťaťa (Komunikácia starej mamy a vnučky v porovnaní s komunikáciou starej mamy a dcéry). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2000. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Riniková, Silvia: Dialóg v kolektíve detí predškolského veku. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2000. (vedúca práce: Daniela Slančová)

1999

Brestovičová, Alexandra: Syntaktické aspekty dialógu dospelého a dieťaťa. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1999. (vedúca práce: Daniela Slančová)

1998

Hlavatá, Zuzana: Detské slová v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1998. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Chovancová, Katarína: Lexika v komunikácii medzi dospelým a dieťaťom. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1998. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Sirovičová, Jana: Pragmatická analýza dialógu rodiča a dieťaťa predškolského veku. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1998. (vedúca práce: Daniela Slančová)

1996

Mačugová, Silvia: Komunikácia medzi rodičmi a deťmi predškolského veku. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1996. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Obhájené bakalárske práce

2010

Mihoková, Petra: Rečový vývin a jeho determinanty. Košice: Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2010. (vedúca práce: Iveta Bónová)

Prevužňáková, Michaela: Vývin konsonantických skupín v detskej reči. Košice: Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2010. (vedúca práce: Iveta Bónová)

Šarišská, Lucia: Štylistika detských časopisov Rebrík a Dúha. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010. (vedúca práce: Stanislava Zajacová)

Veselýniová, Miroslava: Komunikačné funkcie v rečovej produkcii dieťaťa predškolského veku. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2010. (vedúca práce: Jana Kesselová)

Židziková, Jana: Vývin sémantiky v reči dieťaťa predškolského veku. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2010. (vedúca práce: Jana Kesselová)

2009

Durkošová, Jana: Verbálny prejav dieťaťa predškolského veku. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. (vedúca práce: Stanislava Zajacová)

Hadbavná, Mária: Sociálna deixa v reči orientovanej na dieťa. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Kepičová, Gabriela: Dialóg detí mladšieho školského veku. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. (vedúca práce: Stanislava Zajacová)

Kraková, Tatiana: Reč matky orientovaná na dojča. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. (vedúca práce: Iveta Bónová)

2008

Cuperová, Darina: Jazyková situácia v bilingválnej rodine. Analýza verbálnych prejavov detí. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. (vedúca práce: Stanislava Zajacová)

Čurillová, Jana: Fonologický vývin v detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. (vedúca práce: Iveta Bónová)

Dinisová, Alena: Kniha ako médium v styku dospelých a detí. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Gáborová, Lucia: Komunikačný register učiteľa na 1. stupni základnej školy. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. (vedúca práce: Stanislava Zajacová)

Kocurek, Michal: Výskum jazykovej korektnosti učiteľa vo verbálnom prejave adresovanom žiakom. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. (vedúca práce: Stanislava Zajacová)

Kostrábová, Katarína: Kniha ako médium v styku dospelých a detí. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Kramáriková, Tatiana: Slovnodruhová charakteristika reči orientovanej na dieťa. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Mindžáková, Petra: Reč orientovaná na dieťa v predrečovom období. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. (vedúca práce: Iveta Bónová)

Šelestáková, Lenka: Slabika v detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. (vedúca práce: Iveta Bónová)

Piatnicová, Ivana: Detská literatúra v styku dospelých a detí. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. (vedúca práce: Daniela Slančová)

Práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti

2011

Justhová, Veronika: Porovnanie ranej lexiky u bilingválnych a monolingválnych detí. . Postupová práca v rámci sekcie vied o človeku. 23. 3. 2011. (vedúca práce: Svetlana Kapalková)

Nagyová, Lea: Hodnotenie komunikácie detí s Downovým syndrómom prostredníctvom TEKOS. Postupová práca v rámci sekcie vied o človeku. 23. 3. 2011. (vedúca práce: Svetlana Kapalková)