Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku

Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku

KAPALKOVÁ, S., SLANČOVÁ, D., BÓNOVÁ, I., KESSELOVÁ, J., MIKULAJOVÁ, M.: Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov 2010. 110 s. ISBN 978-80-89113-83-5

Monografia predstavuje sumár poznatkov o vývine reči v ranom veku detí hovoriacich po slovensky. Je zavŕšením takmer desať rokov trvajúceho základného výskumu, počas ktorého sa využívali najmä longitudinálna a prierezová metóda skúmania. Práca sumarizuje, analyzuje a interpretuje získané dáta, ale zároveň ponúka i cenné praktické aplikácie poznatkov v praxi v podobe Testu komunikačného správania pre deti v ranom veku. Test bol vytvorený na základe teoretických poznatkov o vývine reči a na základe longitudinálnych dát detí hovoriacich po slovensky, následne bol štandardizovaný na vzorke 1715 detí hovoriacich po slovensky. Test umožňuje hodnotiť jazykové i nejazykové správanie v období od 8 do 30 mesiaca života, v niektorých oblastiach hodnotenia je však možné test použiť až do veku 36 mesiacov. Platí to napríklad pre normy v oblasti gramatiky.

Monografia je určená pre všetkých záujemcov o detskú reč – tak o jej teoretický výskum, ako aj o praktickú aplikáciu. Ambíciou autoriek je osloviť bádateľov detskej reči v oblasti lingvistiky, logopédie, psychológie a pedagogiky a rovnako tých, ktorí s deťmi pracujú – pediatrov, logopédov a pedagogických pracovníkov. V neposlednom rade je určená aj rodičom a všetkým tým, ktorých zaujíma detský rečový vývin.

Práca je rozdelená na dve základné časti. V prvej sú predstavené základné východiská, metodologické informácie a koncepčné informácie o hodnotení komunikácie detí v ranom veku. Druhá časť je viac praktická a ponúka odporúčania a usmernenia, ako hodnotiť jazykové i nejazykové komunikačné schopnosti. Práca obsahuje podrobnú prílohu s percentilovými tabuľkami a záznamovými hárkami na hodnotenie. Osobitnú časť prílohy tvoria Test komunikačného správania I: Slová a gestá a Test komunikačného správania II: Slová a vety.

Štúdie o detskej reči

Štúdie o detskej reči. Editorka: D. Slančová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2008. 355 s. ISBN 978-80-8068-701-4

Štúdie o detskej reči Abstrakty z knihy:
PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
Doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
PhDr. Zuzana Ondráčková, PhD.,
Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
Mgr. Stanislava Zajacová, PhD.

Recenzie:

Nebeská, I.: Slovenské studie o dětské řeči. Naše řeč, 92, 2009, č. 2, s. 91 – 94.

Zubáková Peregrinová, M.: D. Slančová (Ed.) Štúdie o detskej reči. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. 355 strán. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, č. 4, s. 377 – 379.

Vužňáková, K.: Na Slovensku sa rozbehol systematický výskum detskej reči. In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. 15. Eds. Ľ. Liptáková; K. Vužňáková; R. Rusňák. Prešov: Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 337 – 339. http://www.unipo.sk/public/media/11314/Slovo%20o%20slove%2015%20-%202009.pdf

Ološtiak, M.: O detskej reči erudovane a s láskou. Štúdie o detskej reči. Ed. D. Slančová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2008. 355 s. Jazykovedný časopis, 60, 2009, č. 2, s. 174 – 182.

Komparatívny výskum detskej lexiky

Ondráčková Zuzana: Komparatívny výskum detskej lexiky
monografia, ISBN 978-80-555-0166-6

Dokument Komparatívny výskum detskej lexiky je umiestnený na www stránke Univerzitnej knižnice PU.

Publikácie

Naše štúdie o vývine detskej reči.
PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
PhDr. Zuzana Ondráčková, PhD.,
Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
Mgr. Stanislava Zajacová, PhD.
PhDr. Alexandra Brestovičová, PhD.

Na stiahnutie/dokumenty

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Fonologický vývin ako plynulé kontinuum zmien

stiahnuť

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Kreovanie dištinktívnych príznakov v detskej reči

stiahnuť

K vzťahu sémantických kategórií, pragmatických funkcií a priemernej dĺžky výpovede v ranej ontogenéze reči dieťaťa
publikované v: Studia Slovaca. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, s. 26 - 34.
stiahnuť

Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.,
Neverbálna komunikácia v ranom veku

publikované v: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. - 7. 9. 2007 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, s. 181 - 190.
stiahnuť

Na stiahnutie/prezentácie

K sémantickým kategóriám a pragmatickým funkciám v ranej ontogenéze reči dieťaťa
stiahnuť

Priestor v jazykovom obraze dieťaťa raného veku
stiahnuť

K procesuálnemu modelovaniu sémantických kategórií v ranom vývine detskej reči
stiahnuť

Fonologický vývin v reči dieťaťa
stiahnuť

Na stiahnutie/postery

Kapalková S., Kesselová J., Slančová D., Zajacová S.
Cross-cultural and cross-linguistic relations of the Tests of Communicative Behaviour (TEKOS I and TEKOS II) for Slovak-speaking children

Kapalková S., Slančová D.
Vocabulary and grammar of Slovak nonolingual and bilingual children - a comparative study based on Slovak CDI (TEKOS II) data

Kesselová J., Kapalková S.
Kvalitatívny výskum detskej reči ako východisko slovenskej verzie testu CDI