logo

Test komunikačného správania I.


Dátum narodenia
Pohlavie

1.Prvé slová

A. Porozumenie prvých výpovedí

Predtým, ako deti začnú hovoriť, možno u nich pozorovať rôzne reakcie ako prejavy porozumenia známych slov a fráz, ktoré sa v rodine používajú. V nasledujúcej časti uvádzame príklady. Reaguje vaše dieťa na niektoré z nich?

Dieťa reaguje:
B. Porozumenie reči dospelých

V nasledujúcej časti, prosím, označte frázy, ktorým vaše dieťa rozumie.


C. Začiatok hovorenia

Niektoré deti opakujú nové slová alebo časti výpovedí, ktoré práve počuli, ako malé „papagáje“. Napríklad dieťa zopakuje „teraz do práce“ bezprostredne potom, ako matka povie „Mama ide teraz do práce.“

1. Ako často vaše dieťa imituje slová?

2. Niektoré deti rady pomenúvajú a označujú veci okolo seba, aby ukázali, čo všetko vedia. Ako často to vaše dieťa robí?

D. Prvé slová

V nasledujúcej časti je zoznam typických slov malých detí. Slová, ktorým dieťa nerozumie, označte nerozumie. Slová, ktoré dieťa rozumie, ale ich nehovorí, označte rozumie. Slová, ktoré Vaše dieťa rozumie a zároveň ich hovorí, označte rozumie a hovorí. Slovo označte aj vtedy, ak ho vaše dieťa vyslovuje inak ako dospelá osoba (napr. použije slovo „ta“ na pomenovanie „otca“ alebo „kako“ na označenie „vtáčika“). Toto je zoznam slov, ktoré používajú rôzne deti v rôznom veku. Netrápte sa, ak vaše dieťa hovorí teraz len niekoľko slov. Zvážte výrazy, ktoré sa používajú vo vašej rodine (napr. slovo „topánky“ sa u vás pomenúva ako „boty“; ak povie dieťa „bo“ na označenie „topánok“, slovo označíte). K slovu „iné“ dopíšte, prosím, slová (predmety, osoby...), ktoré vaše dieťa pomenováva a nie sú uvedené v dotazníku.

1. Zvuky zvierat a z okolia

2. Zvieratá (reálne i hračky)

3. Dopravné prostriedky (reálne i hračky)


4. Hračky


5. Jedlá a nápoje

6. Oblečenie

7. Časti tela


8. Nábytok

9. Malé predmety

10. Miesta a veci vonku


11. Ľudia


12. Iné slová

13. Činnosti a stavy

14. Vlastnosti

15. Iné pomenovania osôb a vecí


16. Miesto

17. Viacslovné pomenovania

Dieťa povie dve slová spolu, no nemusia znieť tak, ako to povedia dospelí. Napr. „kde dedo“ vysloví dieťa ako „de de“, alebo „daj papať“ ako „da ham“.

2.Činnosti a gestá

A. Gestá

Keď sa deti učia komunikovať, často používajú na vyjadrenie svojich zámerov / komentárov gestá.

Skúste označiť každé gesto podľa toho, ako často ho dieťa práve teraz používa.

B. Spojenie gesta a slova

Dieťa veľmi často spája slová s gestami, a tým upresňuje, zdôrazňuje význam, ktorý chce vyjadriť.

Všimli ste si u svojho dieťaťa niektoré z nasledujúcich spojení?


C. Hry - rutiny

Hrá sa dieťa niektorú z nasledujúcich hier?

D. Narábanie s predmetmi

Robí vaše dieťa alebo sa snaží robiť niečo z činností uvedených nižšie?

E. Napodobňuje činnosti rodičov (s plyšovými hračkami, alebo bábikou)

Toto sú aktivity, ktoré občas dieťa robí so svojimi hračkami alebo bábikami.

Prosím, označte činnosti, ktoré ste pozorovali u svojho dieťaťa.

F. Napodobňuje činnosti

Robí vaše dieťa alebo sa snaží robiť niečo z činností uvedených nižšie?

G. Predstieranie (veci, nástroje, jedlo ... )

1. Počas hry občas deti predstierajú, že nejaká vec je niečo iné. Napríklad dieťa ide kŕmiť macka a v ruke má kocku, predstiera, že kocka je jablko a macko ho je. Podobne môže predstierať, že miska je čiapka.

2. Ak ste odpovedali áno,3.Dotazník pre rodičov

A. Používanie cudzích jazykov v rodine

1. Žijete:


2. Súrodenci:3. Žije vaše dieťa vo viacgeneračnej domácnosti? (starí rodičia, babka)

4. Navštevuje vaše dieťa jasle alebo materskú školu?

5. Je Vaše dieťa pravidelne vystavené inému jazyku ako slovenskému?


6. Ak ste odpovedali áno, kto ho pri dieťati používa?


B. Zdravie dieťaťa

Malo alebo má Vaše dieťa vážnejší zdravotný problém (t.j. ochorenia pohybového aparátu, zmyslové, dýchacích ciest, zápal stredného ucha a pod.), alebo rečový problém?


C. Informácie o rodičoch

1. Dotazník vyplnil/a


2. Vyskytli alebo vyskytujú sa ťažkosti reči u Vás ako rodičov dieťaťa:


D. Zamestnanie

Prosím, napíšte podrobný opis vášho zamestnania (napr. počítačový technik, zubný laborant, detská sestra) ale aj všeobecnú kategóriu (napr. armáda, podnikateľ, zdravotník, pracovník v školstve a pod.).E. Ukončené vzdelanie rodičov

1. Matka:

2. Otec: