logo

Test komunikačného správania II.


Dátum narodenia
Pohlavie

1.Slová a vety

A. Slová

V nasledujúcej časti je zoznam typických slov malých detí. Slová, ktorým dieťa nerozumie, označte (nerozumie). Slová, ktorým dieťa rozumie, ale ich nehovorí, označte (rozumie). Slová, ktorým Vaše dieťa rozumie a zároveň ich hovorí, označte (rozumie a hovorí). Slovo označte aj vtedy, ak ho Vaše dieťa vyslovuje inak ako dospelá osoba (napr. použije slovo ta na pomenovanie otca alebo kako na označenie vtáčika). Toto je zoznam slov, ktoré používajú rôzne deti v rôznom veku. Netrápte sa, ak Vaše dieťa nehovorí všetky slová. Zvážte výrazy, ktoré sa používajú vo Vašej rodine aj keď sa napríklad na označenie topánok u Vás používa slovo boty, vyznačíte slovo topánky.

1. Zvuky zvierat a okolia

2. Zvieratá (reálne i hračky)


3. Dopravné prostriedky (reálne i hračky)

4. Hračky

5. Jedlá a nápoje

6. Oblečenie


7. Telo

8. Bývanie

9. Malé predmety

10. Miesta a veci vonku


11. Ľudia

12. Činnosti a stavy

13. Vlastnosti

14. Iné pomenovania osôb a vecí

15. Miesto

16. Otázky

17. Množstvo

18. Príslovky

19. Kontakt a postoj

20. Spojky

B. Ako vaše dieťa používa slová

1. Ako vaše dieťa používa slová?

2. Keď Vaše dieťa hovorí o sebe, čo povie? Napríklad keď číta, povie:

3. Nahrádza niekedy Vaše dieťa pomenovania vecí a osôb inými slovami? Napríklad namiesto učešeme bábu povie učešeme ju; namiesto zoberieme maca povie zoberieme ho?

2.Gramatika a vety

A. Používanie tvarov slov

Teraz nás zaujíma, či Vaše dieťa používa slová v rôznych tvaroch, napr. mama, mamy, mame, mamou… Venujte, prosím, pozornosť zvýrazneným častiam slov.

1. Osoby, veci, miesta

Malé deti často používajú zvláštne koncovky, napr. "povju" namiesto povedia, "ľudi" namiesto ľudia. V nasledujúcej časti označte tie tvary, ktoré ste spozorovali u svojho dieťaťa.

2. Činnosti3. Ľudia, veci

4. Robí Vaše dieťa aj iné podobné „chyby“?


B. Napíšte tri najdlhšie vety, ktoré povedalo Vaše dieťa.
C. Vety

Spomedzi uvedených možností označte tú, ktorá sa najviac približuje tomu, čo povie Vaše dieťa:

1. keď chce upútať/získať Vašu pozornosť

2. keď sa chce vyzuť

3. keď sa pýta na meno veci

4. keď sa pýta na miesto

5. keď pomenúva miesto

6. keď hovorí o situácii

7. keď konštatuje so záporom

8. keď chce piť

D. Využitie predmetov

Počas hry občas deti predstierajú, že nejaká vec je niečo iné. Napríklad dieťa ide kŕmiť macka a v ruke má kocku, predstiera, že kocka je jablko a macko ho je. Podobne môže predstierať, že miska je čiapka. Pozorovali ste takéto „predstierania“ u svojho dieťaťa?


3.Dotazník pre rodičov

A. Používanie cudzích jazykov v rodine

1. Žijete:


2. Súrodenci:3. Žije vaše dieťa vo viacgeneračnej domácnosti? (starí rodičia, babka)

4. Navštevuje vaše dieťa jasle alebo materskú školu?

5. Je Vaše dieťa pravidelne vystavené inému jazyku ako slovenskému?


6. Ak ste odpovedali áno, kto ho pri dieťati používa?


B. Zdravie dieťaťa

Malo alebo má Vaše dieťa vážnejší zdravotný problém (t.j. ochorenia pohybového aparátu, zmyslové, dýchacích ciest, zápal stredného ucha a pod.), alebo rečový problém?


C. Informácie o rodičoch

1. Dotazník vyplnil/a


2. Vyskytli alebo vyskytujú sa ťažkosti reči u Vás ako rodičov dieťaťa:


D. Zamestnanie

Prosím, napíšte podrobný opis vášho zamestnania (napr. počítačový technik, zubný laborant, detská sestra) ale aj všeobecnú kategóriu (napr. armáda, podnikateľ, zdravotník, pracovník v školstve a pod.).E. Ukončené vzdelanie rodičov

1. Matka:

2. Otec: