Dotazník TEKOS I.: Slová a Gestá

Test komunikačného správania I. je určený pre deti vo veku 8 - 16 mesiacov.

TEKOS 1

Vyplnený dotazník odošlite, prosím, e-mailom na adresu: kapalkova@fedu.uniba.sk

TEKOS 1b

Dotazník pre rodičov odošlite spoločne s dotazníkom Tekos 1.


Pomocou dotazníka TEKOS I otestujete:

  • porozumenie prvých výpovedí
  • porozumenie reči dospelých
  • začiatky reči
  • prvé slová
  • gestá
  • spojenie gesta a slova
  • hru
  • narábanie s predmetmi
  • napodobňovanie činnosti rodičov

Vývoj testu komunikačného správania bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Návrh online dotazníka: Ron Šmeral